FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDYNI:

1. W jaki sposób po 1 stycznia 2016r. zbierane będą odpady surowcowe w zabudowie jednorodzinnej?

W zabudowie jednorodzinnej obowiązuje workowy system zbierania odpadów gromadzonych selektywnie. Miasto Gdynia poprzez wybrane w przetargu firmy wywozowe (Remondis Sp. z o.o., PRSP Sanipor Sp. z o.o.) dostarczą na każdą nieruchomość jednorodzinną startowy pakiet worków obejmujący:

 1. 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady szkła – dostarczone zostaną w terminie do 31.12.2015r.,
 2. 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady tworzyw sztucznych i metali – dostarczone zostaną w terminie do 31.12.2015r.,
 3. 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady papieru i opakowań wielomateriałowych dostarczone zostaną w terminie do 31.12.2015r.,
 4. 3 worki o pojemności 120 litrów na odpady zielone – dostarczone zostaną w terminie do 28.02.2016r.

Kolejne worki będą dostarczane “na wymianę” na zasadzie: pusty worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów. Odbiory będą realizowane wg ustalonego harmonogramu.

2. Co zrobić gdy do 1 stycznia 2016r. firma wywozowa nie dostarczy mi pakietu startowego worków do segregacji lub po 1 stycznia 2016 nie zostawi ich na wymianę?

Jeżeli firma wywozowa nie dopełni obowiązku dostarczenia kompletu worków lub nie zostawi ich Państwu na wymianę, należy ten fakt zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni poprzez:

 1. formularz reklamacyjny znajdujący się na naszej stronie wyrzucam.to
 2. mailowo na adres wyrzucamto@gdynia.pl
 3. telefonicznie pod numerami telefonów: 58 77 23 501-507
 4. osobiście w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu rzemiosła, 3 piętro, pok. 302. Osoba dokonująca zgłoszenia osobistego otrzyma na miejscu brakujące worki.

Zgłoszenie zostanie przekazane do firmy wywozowej, a worki dostarczone na Państwa posesję przy okazji kolejnego odbioru odpadów.

3. Posiadam własne pojemniki na odpady segregowane. Czy po 1 stycznia 2016r. w zabudowie jednorodzinnej będę zmuszony do segregacji odpadów w workach?

W zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Gdyni obowiązuje workowy system zbierania odpadów zebranych w sposób selektywny. Osoby chcące gromadzić odpady w pojemnikach oczywiście nadal mogą to robić – pojemniki będą opróżniane, jednakże, osoby taki muszą liczyć się z tym, że:

 1. nie będą otrzymywały worków do selektywnego gromadzenia odpadów,
 2. posiadane pojemniki muszą spełniać wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni gdynia.pl/regulamin,
 3. pojemniki należy udostępnić do oczipowania przez firmę wywozową, co umożliwi zdalną weryfikację realizacji usługi odbierania odpadów zgodnie z harmonogramem (umową).

4. Gdzie można zakupić worki do selektywnej zbiórki oraz jaki jest koszt zakupu jednego worka?

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na papier, plastik, szkło i odpady zielone będą dostarczane do wszystkich właścicieli nieruchomości bezpłatnie przez firmę wywozową. Jeżeli worków będzie za mało, można je zakupić we własnym zakresie, w dowolnie wybranym sklepie, a koszt ich zakupu regulować będzie wolny rynek i np. ich pojemność. Należy przy tym pamięta, aby zachować odpowiednią kolorystykę worka!

5. Nie zadeklarowałem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na mojej nieruchomości. Pomimo tego ktoś mi dostarczył worki na segregację na posesję.

Startowe pakiety worków do selektywnego zbierania odpadów zostały dostarczone na wszystkie nieruchomości jednorodzinne, niezależnie od deklarowanego sposobu postępowania z odpadami. W przypadku zadeklarowania braku segregacji prosimy traktować otrzymane worki jako promocyjny zestaw worków zachęcający do zmiany deklaracji w zakresie postępowania z odpadami. Zachęcamy do przystąpienia do selektywnego zbierania odpadów jak postąpiła już zdecydowana większość Gdynian.

6. Czy firma wybrana w przetargu przez gminę odbierającą odpady musi odbierać odpady zgromadzone w workach nieoznaczonych logo tej firmy?

Tak, przy czym worki muszą spełniać minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, tj. worki muszą mieć minimalną pojemność 35 litrów i być wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Worki z folii polietylenowych LDPE lub HDPE nie rwą się, o ile nie umieści się w nich zbyt dużej ilości odpadów.

7. Jestem właścicielem pojemnika na odpady zmieszane. Dowiedziałem się, że Miasto Gdynia zapewni mi pojemnik od 1 stycznia 2016r. Co mam zrobić z aktualnie posiadanym pojemnikiem?

Firma wywozowa dostarczy na Pana nieruchomość pojemnik na odpady zmieszane, przy czym pojemnik ten będzie wyposażony w czip umożliwiający zdalną kontrolę realizacji umowy odbierania odpadów. W sytuacji, gdy jest Pan właścicielem pojemnika na odpady spełniającego wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, ma Pan dwie możliwości:

 1. sprzedaż swojego pojemnika firmie, która wygrała w przetargu obsługę danego sektora miasta – firma powinna być zainteresowana nabyciem pojemnika, gdyż w ten sposób, po wyposażeniu pojemnika w chip, firma spełni wymóg wyposażenia nieruchomości w pojemniki i uniknie kary umownej,
 2. gdyby oferta cenowa zakupu pojemnika przez firmę Pana nie satysfakcjonowała, musi Pan umożliwić firmie wyposażenie pojemnika w chip; pojemnik pozostanie Pana własnością.

Przedstawione opcje mają charakter dobrowolny zarówno ze strony mieszkańca-właściciela pojemnika, jak i firmy odbierającej odpady. Gdyby któraś ze stron nie chciała z tych opcji skorzysta, firma wywozowa – będąc do tego zobowiązana zapisami umowy z miastem Gdynia – dostarczy na nieruchomość pojemnik na odpady. W konsekwencji, w przypadku braku porozumienia pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą, może dojść do sytuacji, że na nieruchomości znajdować się będą dwa pojemniki, przy czym opróżniany będzie tylko ten dostarczony przez firmę, wyposażony w chip, potwierdzający, że pojemnik ujęty jest w gminnym, elektronicznym systemie nadzoru realizacji usługi odbierania odpadów.

Zgłoszenie chęci wyposażenia prywatnego pojemnika w chip należy zgłosić e-mailowo na adres: wyrzucamto@gdynia.pl lub telefonicznie: 58 77 23 501-507.

8. W listopadzie 2015r. firma wywozowa dostarczyła mi pojemnik na odpady zmieszane. Do stycznia 2016r. mamy jeszcze 2 miesiące. Co mam zrobić z aktualnie posiadanym pojemnikiem?

Pojemniki zapewniane przez Miasto mają zostać dostarczone do zabudowy jednorodzinnej w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2015 roku przez firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gdyni. Jeżeli otrzymali Państwo nowy pojemnik od firmy wywozowej, prosimy o schowanie go na posesji i dalsze korzystanie z obecnie używanego pojemnika. Nowy pojemnik może zacząć być używany dopiero od 1 stycznia 2016r., kiedy będzie obowiązywała nowa umowa z firmą wywozową.

9. Firma wywozowa dostarczyła mi uszkodzony pojemnik na odpady zmieszane. Czy zostanę obciążony kosztami jego naprawy? Co mam zrobić i gdzie to zgłosi?

Jeżeli dostarczony pojemnik jest uszkodzony należy to zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 3 piętro, pok. 302, tel.: 58 77 23 501-507. Zgodnie z umową, firma wywozowa naprawi lub wymieni uszkodzony pojemnik podstawiony na nieruchomość przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia uszkodzenia lub otrzymania zgłoszenia o uszkodzeniu pojemnika od Zamawiającego.

10. Zakupiłem własne pojemniki na odpady i nadal chcę z nich korzysta. Co się stanie gdy firma wywozowa trwale uszkodzi moje pojemniki?

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemników stanowiących własność właścicieli nieruchomości w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą eksploatację, firma wywozowa powinna poinformować o tym właściciela nieruchomości i wyposażyć nieruchomość w nowe pojemniki nie obciążając przy tym właściciela nieruchomości jakimikolwiek kosztami.

11. Ktoś mi ukradł pojemnik dostarczony przez gminę. Czy zostanę obciążony kosztami dostarczenia nowego pojemnika?

Pojemniki wyposażone są w chipy, dlatego dotarcie do osoby, która przywłaczyła pojemnik nie powinno być trudne. Firma wywozowa zobowiązana jest do dostarczenia nowego, sprawnego technicznie pojemnika, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zaginięciu pojemnika, a mieszkaniec nie może być obciążony jakimikolwiek kosztami z tego powodu.

12. Jestem właścicielem 60 l pojemnika na odpady zmieszane. Dowiedziałem się, że Miasto Gdynia zapewni mi od 1 stycznia 2016r. pojemnik 120 l na odpady. Czy mogę zostawić swój pojemnik na odpady zmieszane, a otrzymany wykorzystywać do zbierania odpadów z plastiku i metali?

Nie jest możliwa zamiana pojemnika na odpady zmieszane otrzymanego od gminy na pojemnik w którym zbierane są odpady z plastiku i metali. Podstawiane pojemniki na odpady zmieszane są oczipowane, dzięki czemu każde ich opróżnienie zostanie odnotowane w systemie informatycznym. Jakakolwiek zamiana pojemników spowoduje, że do systemu informatycznego trafiać będą błędne informacje – system wyłapie, że zostały odebrane odpady zmieszane w terminie odbioru odpadów z plastiku, co da podstawy do niesłusznego naliczenia kary dla firmy wywozowej za zmieszanie odpadów.

13. Mieszkam w domku jednorodzinnym. Dotychczas ze względu na liczną rodzinę wykorzystywaliśmy 240-litrowy pojemnik na odpady zmieszane. Firma wywozowa dostarczyła nam wyposażony w czip pojemnik o pojemności 120 litrów, do którego nasze odpady się nie mieszczą. Co robi?

Sprawę należy zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni (tel. 58 77 23 500 lub wyrzucamto@gdynia.pl). W sytuacji, gdy pojemnik jest za mały w stosunku do potrzeb danej nieruchomości, firma wywozowa ma obowiązek podstawić dodatkowy pojemnik lub wymienić pojemnik na większy.

14. Czy po 1 stycznia 2016r. firma wywozowa będzie zobowiązana do mycia pojemników? Jak często pojemniki będą myte?

W oparciu o nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Uchwała nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 21 lipca 2015 r., poz. 2242), pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w związku z tym, pojemniki na odpady zmieszane będą poddawane czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku (w miesiącach od kwietnia do czerwca oraz od sierpnia do października), a pojemniki na odpady plastiku, papieru i szkła będą poddawane czyszczeniu co najmniej raz w roku. Za mycie pojemników będzie odpowiedzialna firma wywozowa.

15. Dlaczego pojemniki wyposażone są w czipy? Obawiam się, że jest to kolejny element ograniczający ochronę moich danych osobowych.

Czip nie zawiera żadnych danych identyfikujących właściciela nieruchomości. Zawiera natomiast dane identyfikujące nieruchomość (miejsce) w którym się znajduje oraz umożliwia zdalną weryfikację czy pojemnik został opróżniony. Wszystkie pojemniki będą ujęte w gminnym systemie nadzoru realizacji umowy odbierania i zagospodarowania odpadów, co umożliwi zdalną weryfikację realizacji usługi odbierania odpadów zgodnie z harmonogramem (umową).

16. Czy fakt wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne przez miasto, będzie miał wpływ na opłatę za śmieci, uiszczaną na konto gminy?

Po 1 stycznia 2016r. wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem Gminy Miasta Gdyni. Mieszkańcy Gdyni nie będą ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

17. Po 1 stycznia 2016r. gmina wyposaży moją nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane. Czy do opłaty za śmieci dojdzie opłata za dzierżawę pojemnika, opłacana tym razem do Miasta?

Nie będzie żadnej dodatkowej opłaty za dzierżawę pojemnika. Wnoszona miesięcznie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki.

18. Mam prawo do użytkowania 2 nieruchomości z których jedna jest niezamieszkana. Czy muszę wnosić opłatę za zagospodarowanie odpadów za niezamieszkaną nieruchomość?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek ponosić opłaty za zagospodarowanie odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych. Zatem obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty i wnoszenia stosownej opłaty za odpady powstaje wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałej.

19. Jakie koszty ponosić będzie współwłaściciel, który od lat nie zamieszkuje w Polsce? Mieszkanie jest nie zamieszkałe.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach płaci się wyłącznie za śmieci wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych. Właściciel (współwłaściciel) nie musi ponosić żadnych kosztów.

20. Jakie koszty będą obciążać współwłaściciela nieruchomości, w sytuacji gdy właściciel wymieniony w księdze wieczystej zmarł, a spadku mieszkania dotychczas nie przeprowadzono i nikt w tym mieszkaniu nie zamieszkuje?

Współwłaściciel nieruchomości nie będzie ponosił żadnych kosztów, gdyż zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy płaci się wyłącznie za śmieci wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych.

21. Czy po 1 stycznia 2016r. odbierane będą odpady zielone?

Tak, odpady zielone (liście i trawa z wyjątkiem gałęzi i innych zdrewniałych części roślin) będą odbierane w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie (wg ustalonego harmonogramu). Zarówno w zabudowie jedno- i wielorodzinnej zbieranie odpadów zielonych następuje w systemie workowym.

Nieruchomości wielorodzinne zostaną w terminie do końca lutego każdego roku wyposażone w zestaw 20 szt. worków na odpady zielone o pojemności 120 litrów każdy. Gdy zaistnieje potrzeba wykorzystania większej ilości worków, zarządca nieruchomości wielorodzinnej winien samodzielnie je zakupi, a firma działająca na zlecenia miasta odbierze każdą ilość odpadów zielonych umieszczonych w tych workach.

Nieruchomości jednorodzinne zostaną w terminie do końca lutego każdego roku wyposażone w zestaw 3 szt. worków na odpady zielone o pojemności 120 litrów każdy. Kolejne worki będą dostarczane każdorazowo po wystawieniu zapełnionych worków z odpadami zielonymi.

22. Dlaczego miasto odeszło od wystawek odpadów wielkogabarytowych? W jaki sposób pozbyć się starej kanapy czy innego mebla?

Wystawka odpadów wielkogabarytowych generowała znaczne koszty dodatkowe wynikające z potrzeby doczyszczenia miasta, gdyż mieszkańcy w trakcie wystawek – korzystając z anonimowości – wystawiali „do krawężnika” wszystko, co było im niepotrzebne, a co w żadnym wypadku nie było odpadem wielkogabarytowym. Skutkowało to znacznym zaśmieceniem miasta.

Aktualnie odbiór odpadów wielkogabarytowych następuje wg następujących zasad:

 1. od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale, odpady odbierane są w najbliższą sobotę przypadającą po dokonaniu zgłoszenia potrzeby pozbycia się odpadu. Jeżeli zgłoszenia dokonano w piątek po godz. 12 lub w sobotę, odbiór nastąpi w sobotę w tygodniu następnym. Zgłoszenia dokonuje się osobiście (Referat Gospodarki Odpadami UM Gdyni, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 3 piętro, pok. 302), telefonicznie (nr tel.: 77 23 500) lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.wyrzucam.to,
 2. od właścicieli nieruchomości wielorodzinnej odbierane są na bieżąco, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia ich wystawienia do odbioru. Właściciel nieruchomości może dokonać zgłoszenia potrzeby odbioru odpadu w sposób opisany powyżej, jednakże firma wywozowa będzie również sama odnotowywać miejsca, gdzie zalegają odpady wielkogabarytowe.

W taki sam sposób odbierane są zużyte opony.

23. Po Świętach Bożego Narodzenia problemem są walające się przy śmietnikach choinki? W jaki sposób pozbyć się niepotrzebnego już drzewka?

Drzewka świąteczne odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego co dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu. Drzewko należy umieścić przy miejscu gromadzenia odpadów, w szczególności nie należy wrzucać go do pojemników na odpady.

24. W jaki sposób legalnie pozbyć się odpadów budowlanych po 1 stycznia 2016r.?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, musza być zbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy Gdyni mają dwie możliwości pozbywania się tego typu odpadów:

 • BEZPŁATNIE – przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w zakładzie zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, w ilości do 500 kilogramów od 1 gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
 • ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ – przekazać przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów.

25. Czy selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa?

Tak, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

26. Co znaczy w praktyce “obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”?

Rada Miasta Gdyni przyjęła wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz wskazała termin, do którego deklaracje należy składać do gminy. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek wypełnić deklarację o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów i przekazać ją do urzędu.

W imieniu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot deklarację składa zarząd spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej.

27. Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami?

Deklarację o wysokości opłaty musi złożyć właściciel nieruchomości, uwzględniając nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania na danej nieruchomości.

28. Kto ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów w przypadku:

 • właściciela domu jednorodzinnego?
 • mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej?
 • mieszkańca spółdzielni mieszkaniowej?

Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów dotyczy:

 • właściciela domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńska), to deklarację składa jeden z małżonków,
 • zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jeśli taki został ustanowiony; w sytuacji, gdy zarządca nie został ustanowiony – deklarację składają wszyscy członkowie wspólnoty, przy czym w przypadku gdy mieszkanie jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
 • zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

29. W jaki sposób gmina będzie wiedziała jak rozliczać mieszkańca, jeśli ten nie poda ile pojemników stoi na posesji?

Informacja o ilości pojemników nie jest istotna dla naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, naliczanie nie następuje od ilości wytworzonych odpadów, tylko od gospodarstwa domowego.

30. W budynku zamieszkiwanym przez trzy osoby stanowiącym cztery oddzielne mieszkania jest czterech współwłaścicieli. Czy każdy musi zawierać oddzielną umowę?

Żaden z właścicieli nie musi zawierać umowy. Odpady odbierać będzie firma wyłoniona w przetargu przez gminę. Każdy z właścicieli ma obowiązek:

 • złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywać co miesiąc płatności kwoty wynikającej ze złożonej deklaracji na indywidualne konto o którym powiadomi go Urząd Miasta, po otrzymaniu deklaracji,
 • jeżeli złożą deklarację przed końcem 2015r., muszą wyposażyć nieruchomość w pojemniki (mogą się porozumieć i zrobić to wspólnie). Po 1 stycznia 2016r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane już nie będzie leżał po stronie właściciela nieruchomości – gmina będzie je zapewnia.

31. Jestem przedsiębiorcą i mam zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych z firmą XYZ. Czy muszę ją wypowiedzie?

Z mocy ustawy gmina przejmuje tzw. władztwo nad odpadami wytworzonymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona na takiej nieruchomości (np. w budynku mieszkalnym), to należy wypowiedzieć umowę, gdyż odpady odbierać będzie firma wyłoniona w przetargu przez gminę. Jeśli natomiast działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy (np. tereny stoczniowe, biurowce itp.) to nic w zakresie odbierania odpadów komunalnych się nie zmienia – należy kontynuować umowę z firmą wywozową na odbieranie odpadów komunalnych.

32. Czy firmy wytwarzające odpady komunalne będą objęte systemem odbioru odpadów organizowanym przez gminę?

W przypadku firm sytuacja jest zależna od miejsca prowadzenia działalności. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości do tego przeznaczonej (np. biurowiec, teren przemysłowy, sklep wielkopowierzchniowy itp) to nic się nie zmienia – przedsiębiorca musi podpisać umowę z dowolnie wybraną firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych.

Gdy zaś działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie nieruchomości mieszkalnej (np. parter kamienicy na ul. Świętojańskiej, mieszkanie w bloku itp.) to odpady komunalne wytworzone w takiej działalności gospodarczej będą odbierane przez firmę wyłonioną przez gminę w przetargu.

33. Jaki będzie system obliczenia opłaty dla firm, jeżeli zajmie się tym Gmina?

Opłaty naliczane będą od ilości wywozów zadeklarowanych pojemników na odpady, o konkretnej pojemności.

34. Czy prowadząc działalność w zabudowie mieszanej otrzymam pojemnik od gminy?

Firma wywozowa musi wyposażyć w pojemniki na odpady nieruchomości mieszkalne, na których jest prowadzona działalność gospodarcza. Wielkość dostarczonego pojemnika dla działalności zależy od wypełnionego załącznika A do deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

35. Kto będzie odpowiadał za ustawienie pojemników do selektywnego zbierania odpadów – miasto czy spółdzielnie mieszkaniowe?

Po 1 stycznia 2016r. wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem Gminy Miasta Gdyni, dlatego pojemniki na odpady zostaną podstawione na terenie spółdzielni mieszkaniowej przez firmę wywozową, działającą na zlecenia Miasta Gdyni. Koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki jest ujęty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

36. Czy gmina zapewni pojemniki na odpady oraz wyznaczy wspólnotom / spółdzielniom miejsca do ich postawienia?

Miasto Gdynia poprzez wybraną w przetargu firmę wywozową zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady. Miejsca posadowienia pojemników wynikają z przepisów prawa budowlanego, w szczególności z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązki te dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości i miasto nie może wskazywa, gdzie mają być ustawione pojemniki. Jednocześnie zgodnie z treścią §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni www.gdynia.pl/regulamin:

 1. pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane na nieruchomości na której powstają odpady na nawierzchni utwardzonej,
 2. rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nie utrudniony dostęp do nich osobom korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne.
 3. jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.
 4. pojemniki powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów, w tym przemieszczenie pojemników z odpadami po utwardzonej nawierzchni do pojazdu odbierającego odpady.
 5. dopuszcza się sytuowanie przed posesją pojemników zawierających odpady zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny najwcześniej o godz. 20.00 na jeden dzień przed zaplanowanym terminem odbioru.
 6. w przypadku gdy cechy nieruchomości o której mowa w pkt 1 uniemożliwiają usytuowanie na niej pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej. Nie może to naruszać przepisów odrębnych regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania z pasa drogowego.

UWAGA!!!! BARDZO WAŻNE!!!

Od 1 stycznia 2017r. na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale pojemniki powinny być usytuowane w miejscu ogrodzonym i zadaszonym. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny w jednym miejscu.

37. Czy muszę przekazać firmie wywozowej klucz do nieruchomości?

W przypadku gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w dniu w którym następuje odbiór odpadów komunalnych, w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do ich odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego.

38. Kto jest właścicielem śmietników? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w nich czystości?

Właścicielem miejsca gromadzenia odpadów był, jest i będzie władający nieruchomością na której są posadowione.

Zgodnie z nową umową obowiązującą od 1 stycznia 2016r, firma wywozowa musi uprzątnąć odpady wysypane podczas przemieszczania pojemnika lub worka do pojazdu transportującego. Do obowiązków firmy należy również uprzątnięcie oraz zabranie z miejsc gromadzenia lub wystawienia wszystkich odpadów, w tym:

 • umieszczonych w workach lub luzem, obok pojemników,
 • odpadów, które uległy wysypaniu,
 • znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów.

39. Często zdarza się, że na przestrzeni kilku metrów zlokalizowanych jest kilka pergoli śmietnikowych, osobnych dla każdego budynku. Czy przy okazji zmian w systemie odbierania odpadów komunalnych wprowadzony zostanie architektoniczny porządek z pergolami?

Właściwa pod względem potrzeb i logistyki lokalizacja pergoli śmietnikowych to zadanie właścicieli nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie odnosi się do kwestii budowlanych.

40. Co się stanie jeśli w budynku wielorodzinnym nie wszyscy będą segregować śmieci?

Jeśli nie wszyscy będą segregować odpady, to w pierwszej kolejności gmina będzie mieszkańców edukować i zachęcać do segregacji. Jeśli pomimo tego mieszkańcy nadal nie będą segregować odpadów zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, całej nieruchomości zostanie naliczona opłata jak za odpady zmieszane. Kwestia ta została określona przez ustawodawcę w taki sposób, że przesądzający głos ma firma odbierająca odpady, a nie urzędnik, co wynika z treści art. 9f ustawy w brzmieniu: W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

41. Czy pergole śmietnikowe będą zamykane na klucz?

Kwestia zamykania na klucz pergoli śmietnikowych nie wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zależy wyłącznie od woli mieszkańców, jednakże właściciele nieruchomości muszą zapewnić dostęp do pergoli śmietnikowych firmie odbierającej odpady wybranej przez miasto w przetargu. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w dniu w którym następuje odbiór odpadów komunalnych, w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do ich odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do pergoli.