FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDYNI:

1. W jaki sposób zbierane są odpady surowcowe w zabudowie jednorodzinnej?

W zabudowie jednorodzinnej obowiązuje workowy system zbierania odpadów gromadzonych selektywnie. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje startowy pakiet worków obejmujący:

 • 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady szkła,
 • 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady tworzyw sztucznych i metali,
 • 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady papieru i opakowań wielomateriałowych,
 • 3 worki o pojemności 120 litrów na odpady zielone.

Kolejne worki są dostarczane „na wymianę”, na zasadzie: pusty worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów. Odbiory są realizowane wg ustalonego harmonogramu.

2. Co zrobić gdy nie zostawiono mi worków do segregacji odpadów na wymianę?

Jeżeli firma wywozowa nie pozostawi Państwu worków do segregacji odpadów na wymianę, należy ten fakt zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni poprzez:

 1. formularz reklamacyjny znajdujący się na naszej stronie wyrzucam.to,
 2. mailowo na adres wyrzucamto@gdynia.pl,
 3. telefonicznie pod numerami telefonów: 58 77 23 501 do 507,
 4. osobiście w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 3 piętro, pok. 302.

Zgłoszenie zostanie przekazane do firmy wywozowej, a worki dostarczone na Państwa posesję niezwłocznie. Osoba dokonująca zgłoszenia osobistego otrzyma na miejscu brakujące worki.

3. Posiadam/chcę zakupić własne pojemniki na odpady segregowane. Czy w zabudowie jednorodzinnej jestem zmuszony do segregacji odpadów w workach?

W zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Gdyni obowiązuje workowy system zbierania odpadów segregowanych. Osoby chcące gromadzić odpady we własnych pojemnikach mogą to robić, jednakże muszą pamiętać o tym, że:

 1. posiadane pojemniki muszą spełniać wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni gdynia.pl/regulamin,
 2. pojemniki należy udostępnić do oczipowania przez firmę wywozową, co umożliwi zdalną weryfikację realizacji usługi odbierania odpadów zgodnie z harmonogramem (umową),
 3. w związku ze zmianą sposobu gromadzenia odpadów, na nieruchomości nie będą podczas odbioru zostawiane worki do selektywnego gromadzenia odpadów.

4. Gdzie można zakupić worki do selektywnej zbiórki oraz jaki jest koszt zakupu jednego worka?

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki są dostarczane przez firmę wywozową do wszystkich właścicieli nieruchomości bezpłatnie. Worki można również zakupić we własnym zakresie, w dowolnie wybranym sklepie - należy przy tym pamiętać, aby zachować odpowiednią kolorystykę worka i minimalną pojemność 35 litrów!

5. Czy firma odbierająca odpady, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze również odpady zgromadzone w workach innych niż przez nią dostarczone?

Tak, przy czym worki muszą spełniać minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, tj. muszą mieć minimalną pojemność 35 litrów i być wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, o odpowiednim kolorze i grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

6. Mój pojemnik na odpady zmieszane jest uszkodzony. Czy zostanę obciążony kosztami jego naprawy? Co mam zrobić i gdzie to zgłosić?

Jeżeli pojemnik na odpady jest uszkodzony należy to zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Gdyni.

Firma wywozowa naprawi lub wymieni uszkodzony pojemnik w terminie do 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia uszkodzenia lub otrzymania zgłoszenia o uszkodzeniu pojemnika od Zamawiającego.

7. Zakupiłem własne pojemniki na odpady i chcę z nich korzystać. Co się stanie gdy firma wywozowa trwale uszkodzi moje pojemniki?

Firma wywozowa posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które obejmuje naprawę wszelkich szkód powstałych z winy firmy podczas wykonywania usługi odbioru odpadów. Zgłoszenie powstania szkody wraz z opisem zdarzenia należy przesłać do firmy wywozowej, realizującej usługę (w zależności od sektora do firmy Remondis sp. z o.o. lub Sanipor sp. z o.o.).

8. Ktoś mi ukradł pojemnik dostarczony przez gminę. Czy zostanę obciążony kosztami dostarczenia nowego pojemnika?

Nie. Firma wywozowa zobowiązana jest do dostarczenia nowego, sprawnego technicznie pojemnika, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zaginięciu pojemnika, a mieszkaniec nie może być obciążony jakimikolwiek kosztami z tego powodu.

9. Jestem właścicielem pojemnika na odpady zmieszane o poj. 60 l. Firma wywozowa dostarczyła mi pojemnik o poj. 120 l. Czy mogę zostawić swój pojemnik na odpady zmieszane, a otrzymany wykorzystywać do zbierania odpadów z plastiku i metali?

Nie jest możliwa zamiana przeznaczenia pojemnika na odpady zmieszane, otrzymanego od gminy, na pojemnik w którym zbierane będą odpady z plastiku i metali. Dostarczane pojemniki są oczipowane, dzięki czemu każde ich opróżnienie jest odnotowywane w systemie informatycznym. Jakakolwiek zamiana przeznaczenia pojemników spowoduje, że do systemu informatycznego trafiać będą błędne informacje – system wyłapie, że zostały odebrane odpady zmieszane w terminie odbioru odpadów z plastiku, co da podstawy do niesłusznego naliczenia kary dla firmy wywozowej za zmieszanie odpadów.

10. Mieszkam w domku jednorodzinnym. Firma wywozowa dostarczyła nam wyposażony w czip pojemnik o poj. 120 l, do którego nasze odpady się nie mieszczą. Co zrobić?

Sprawę należy zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni. W uzasadnionych przypadkach, gdy pojemnik jest za mały w stosunku do potrzeb danej nieruchomości, firma wywozowa ma obowiązek podstawić dodatkowy pojemnik lub wymienić pojemnik na większy.

11. Czy firma wywozowa jest zobowiązana do mycia pojemników? Jak często pojemniki będą myte?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym dlatego pojemniki na odpady zmieszane są poddawane czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku (w miesiącach od kwietnia do czerwca oraz od sierpnia do października), a pojemniki na odpady plastiku, papieru i szkła są poddawane czyszczeniu co najmniej raz w roku. Za mycie pojemników jest odpowiedzialna firma wywozowa i odbywa się ono zgodnie z harmonogramem.

Mycie pojemników odbywa się przy okazji odbioru odpadów - tym samym pojazdem, przy użyciu urządzenia zapewniającego zamknięty obieg wody, przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników, wyposażonego w zbiorniki czystej i brudnej wody. Pojemniki myte są tylko wewnątrz.

Dodatkowe mycie pojemników (poza terminami podanymi w harmonogramie) właściciel nieruchomości może zlecić na własny koszt dowolnie wybranej firmie, świadczącej tego typu usługi na zasadach komercyjnych.

12. Dlaczego pojemniki wyposażone są w czipy? Obawiam się, że jest to kolejny element ograniczający ochronę moich danych osobowych.

Czip nie zawiera żadnych danych identyfikujących właściciela nieruchomości. Zawiera natomiast dane identyfikujące nieruchomość (miejsce), w którym się znajduje oraz umożliwia zdalną weryfikację czy pojemnik został opróżniony.

13. Czy fakt wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne przez miasto, ma wpływ na opłatę za śmieci, uiszczaną na konto gminy?

Po 1 stycznia 2016 r. wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem Gminy Miasta Gdyni. Mieszkańcy Gdyni nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

14. Mam prawo do użytkowania 2 nieruchomości z których jedna jest niezamieszkana. Czy muszę wnosić opłatę za zagospodarowanie odpadów za niezamieszkaną nieruchomość?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek ponosić opłaty za zagospodarowanie odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych. Zatem obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty i wnoszenia stosownej opłaty za odpady powstaje wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałej.

15. Jakie koszty musi ponosić współwłaściciel, który od lat nie zamieszkuje w Polsce? Mieszkanie jest nie zamieszkałe.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach płaci się wyłącznie za śmieci wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości, na której nie przebywają mieszkańcy nie musi ponosić żadnych kosztów.

16. Jakie koszty obciążają współwłaściciela nieruchomości, w sytuacji gdy właściciel wymieniony w księdze wieczystej zmarł, a spadku mieszkania dotychczas nie przeprowadzono i nikt w tym mieszkaniu nie zamieszkuje?

Współwłaściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów, gdyż płaci się wyłącznie za śmieci wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych.

17. Czy w zamian za uiszczaną opłatę odbierane są odpady zielone?

Tak. Odpady zielone (liście i trawa z wyjątkiem gałęzi i innych zdrewniałych części roślin) są odbierane w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie (wg ustalonego harmonogramu). Zarówno w zabudowie jedno- i wielorodzinnej zbieranie odpadów zielonych następuje w systemie workowym.

Nieruchomości wielorodzinne są w terminie do końca lutego każdego roku wyposażone w zestaw 20 szt. worków na odpady zielone o poj. 120 l. Gdy zaistnieje potrzeba wykorzystania większej ilości worków, zarządca nieruchomości wielorodzinnej winien samodzielnie je zakupić, a firma działająca na zlecenia miasta odbierze każdą ilość odpadów zielonych umieszczonych w tych workach.

Nieruchomości jednorodzinne po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymują w pakiecie startowym 3 szt. worków na odpady zielone o pojemności 120 l. Kolejne worki są „na wymianę” po wystawieniu zapełnionych worków z odpadami zielonymi.

18. Po Świętach Bożego Narodzenia problemem są walające się przy śmietnikach choinki? W jaki sposób pozbyć się niepotrzebnego już drzewka?

Drzewka świąteczne odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego co dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu. Drzewka nie można wrzucać do pojemników na odpady - należy umieścić je przy miejscu gromadzenia odpadów.

19. Dlaczego miasto odeszło od wystawek odpadów wielkogabarytowych? W jaki sposób pozbyć się starej kanapy czy innego mebla?

Wystawka odpadów wielkogabarytowych generowała znaczne koszty dodatkowe wynikające z potrzeby doczyszczenia miasta, gdyż mieszkańcy w trakcie wystawek – korzystając z anonimowości – wystawiali „do krawężnika” wszystko, co było im niepotrzebne, a co w żadnym wypadku nie było odpadem wielkogabarytowym. Skutkowało to znacznym zaśmieceniem miasta.

Aktualnie odbiór odpadów wielkogabarytowych następuje wg następujących zasad:

 1. od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale, odpady odbierane są w najbliższą sobotę przypadającą po dokonaniu zgłoszenia potrzeby pozbycia się odpadu. Jeżeli zgłoszenia dokonano w piątek po godz. 12 lub w sobotę, odbiór nastąpi w sobotę w tygodniu następnym. Zgłoszenia dokonuje się osobiście (Referat Gospodarki Odpadami UM Gdyni, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 3 piętro, pok. 302), telefonicznie (nr tel.: 77 23 500) lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.wyrzucam.to,
 2. od właścicieli nieruchomości wielorodzinnej odbierane są na bieżąco, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia ich wystawienia do odbioru. Właściciel nieruchomości może dokonać zgłoszenia potrzeby odbioru odpadu w sposób opisany powyżej, jednakże firma wywozowa będzie również sama odnotowywać miejsca, gdzie zalegają odpady wielkogabarytowe.

W taki sam sposób odbierane są zużyte opony.

20. W jaki sposób legalnie pozbyć się odpadów budowlanych?

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, musza być zbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy Gdyni mają dwie możliwości pozbywania się tego typu odpadów:

 • BEZPŁATNIE – przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w zakładzie zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, w ilości do 500 kg od 1 gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
 • ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ – przekazać przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów.

21. Czy selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa?

Tak. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

22. Co znaczy w praktyce „obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”?

Rada Miasta Gdyni przyjęła wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz wskazała termin, do którego deklaracje należy składać do gminy. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek wypełnić deklarację o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów i przekazać ją do urzędu.

W imieniu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot deklarację składa zarząd spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej.

23. Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami?

Deklarację o wysokości opłaty musi złożyć właściciel nieruchomości, uwzględniając nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania na danej nieruchomości.

24. Kto ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów w przypadku:

 • właściciela domu jednorodzinnego?
 • mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej?
 • mieszkańca spółdzielni mieszkaniowej?

Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów dotyczy:

 • właściciela domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
 • zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jeśli taki został ustanowiony; w sytuacji, gdy zarządca nie został ustanowiony – deklarację składają wszyscy członkowie wspólnoty, przy czym w przypadku gdy mieszkanie jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
 • zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

25. W jaki sposób gmina będzie wiedziała jak rozliczać mieszkańca, jeśli ten nie poda ile pojemników stoi na posesji?

Informacja o ilości pojemników nie jest istotna dla naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, naliczanie nie następuje od ilości wytworzonych odpadów, tylko od gospodarstwa domowego.

26. W budynku zamieszkiwanym przez trzy osoby stanowiącym cztery oddzielne mieszkania jest czterech współwłaścicieli. Czy każdy musi zawierać oddzielną umowę?

Żaden z właścicieli nie musi zawierać umowy. Odpady odbierać będzie firma wyłoniona w przetargu przez gminę. Każdy z właścicieli ma obowiązek:

 • złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywać co miesiąc płatności kwoty wynikającej ze złożonej deklaracji na indywidualne konto o którym powiadomi go Urząd Miasta, po otrzymaniu deklaracji.

27. Czy podmioty gospodarcze/firmy wytwarzające odpady komunalne są objęte systemem odbioru odpadów organizowanym przez gminę?

W przypadku firm sytuacja jest zależna od miejsca prowadzenia działalności. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości do tego przeznaczonej (np. biurowiec, teren przemysłowy, sklep wielkopowierzchniowy itp) to przedsiębiorca musi podpisać umowę z dowolnie wybraną firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych.

Gdy zaś działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie nieruchomości mieszkalnej (np. parter kamienicy na ul. Świętojańskiej, mieszkanie w bloku itp.) to odpady komunalne wytworzone w takiej działalności gospodarczej są odbierane przez firmę wyłonioną przez gminę w przetargu, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28. Jaki jest system obliczenia opłaty dla firm, jeżeli odpady odbiera Gmina?

Opłaty naliczane są od ilości zadeklarowanych wywozów pojemników na odpady, o konkretnej pojemności.

29. Czy prowadząc działalność w zabudowie mieszanej otrzymam pojemnik od gminy?

Firma wywozowa musi wyposażyć w pojemniki na odpady nieruchomości mieszkalne, na których jest prowadzona działalność gospodarcza. Wielkość dostarczonego pojemnika dla działalności zależy od wypełnionego załącznika A do deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

30. Kto odpowiada za ustawienie pojemników do selektywnego zbierania odpadów – miasto czy spółdzielnie mieszkaniowe?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem Gminy Miasta Gdyni, dlatego pojemniki na odpady są podstawione na terenie spółdzielni mieszkaniowej przez firmę wywozową, działającą na zlecenia Miasta Gdyni. Koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki jest ujęty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

31. Czy gmina zapewnia pojemniki na odpady oraz wyznacza wspólnotom/spółdzielniom miejsca do ich postawienia?

Miasto Gdynia poprzez wybraną w przetargu firmę wywozową zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady. Miejsca posadowienia pojemników wynikają z przepisów prawa budowlanego, w szczególności z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązki te dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości i miasto nie może wskazywać, gdzie mają być ustawione pojemniki. Jednocześnie zgodnie z treścią §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni:

 1. pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane na nieruchomości na której powstają odpady na nawierzchni utwardzonej,
 2. rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nie utrudniony dostęp do nich osobom korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne.
 3. jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.
 4. pojemniki powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów, w tym przemieszczenie pojemników z odpadami po utwardzonej nawierzchni do pojazdu odbierającego odpady.
 5. dopuszcza się sytuowanie przed posesją pojemników zawierających odpady zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny najwcześniej o godz. 20.00 na jeden dzień przed zaplanowanym terminem odbioru.
 6. w przypadku gdy cechy nieruchomości o której mowa w pkt 1 uniemożliwiają usytuowanie na niej pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej. Nie może to naruszać przepisów odrębnych regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania z pasa drogowego.

UWAGA!!!! BARDZO WAŻNE!!!!

Od 1 stycznia 2020r. wchodzą w życie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące sposobu rozmieszczenia pojemników na odpady na nieruchomości. Zgodnie z tymi przepisami:

 1. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający:

  1. możliwość zamoknięcia oraz ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu,
  2. możliwość ich przemieszczania lub przewracania bez udziału człowieka, w szczególności przez zwierzęta lub wskutek działania warunków atmosferycznych,
  3. zastawianie lub ograniczanie dostępu do pojemnika przez inny pojemnik,
  4. przemieszczanie pojemników w trakcie odbioru odpadów po powierzchni nieutwardzonej.
 2. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów zmieszanych oraz wymienionych w §3 ust. 2 pkt 1-4 w jednym miejscu, a odległość pomiędzy sąsiednimi pojemnikami nie może przekraczać 2m.
 3. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób:

  1. wykluczający możliwość ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu,
  2. wykluczający ich przewracanie przez zwierzęta,
  3. zapewniający możliwość przemieszczania pojemników w trakcie odbioru odpadów po powierzchni utwardzonej.
 4. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale worki z odpadami powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający możliwość ich rozerwania przez zwierzęta.
 5. Pojemniki na nieruchomości powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający nieutrudniony dostęp do nich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do odbioru odpadów komunalnych:
  1. miejsce to pozostaje otwarte albo przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego – w przypadku gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane,
  2. w przypadku gdy na nieruchomości jest utrzymywany pies – zwierzę to zostało odpowiednio zabezpieczone w sposób wyłączający możliwość pogryzienia

32. Czy muszę przekazać firmie wywozowej klucz do nieruchomości?

W przypadku gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w dniu w którym następuje odbiór odpadów komunalnych, w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do ich odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego.

33. Kto jest właścicielem śmietników? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w nich czystości?

Właścicielem miejsca gromadzenia odpadów był, jest i będzie władający nieruchomością na której są posadowione.

Firma wywozowa musi uprzątnąć odpady wysypane podczas przemieszczania pojemnika lub worka do pojazdu transportującego. Do obowiązków firmy należy również uprzątnięcie oraz zabranie z miejsc gromadzenia lub wystawienia wszystkich odpadów, w tym:

 • umieszczonych w workach lub luzem, obok pojemników,
 • odpadów, które uległy wysypaniu,
 • znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów.

34. Co się stanie jeśli w budynku wielorodzinnym nie wszyscy będą segregować śmieci?

Jeśli nie wszyscy będą segregować odpady, to w pierwszej kolejności gmina będzie mieszkańców edukować i zachęcać do segregacji. Jeśli pomimo tego mieszkańcy nadal nie będą segregować odpadów zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, całej nieruchomości zostanie naliczona opłata jak za odpady zmieszane. Kwestia ta została określona przez ustawodawcę w taki sposób, że przesądzający głos ma firma odbierająca odpady, a nie urzędnik, co wynika z treści art. 9f ustawy w brzmieniu: W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

35. Czy pergole śmietnikowe muszą być zamykane na klucz?

Kwestia zamykania na klucz pergoli śmietnikowych zależy wyłącznie od woli mieszkańców, jednakże właściciele nieruchomości muszą zapewnić dostęp do pergoli śmietnikowych firmie odbierającej odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w dniu w którym następuje odbiór odpadów komunalnych, w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do ich odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do pergoli.