ZARZĄDZAM NIERUCHOMOŚCIĄ

Jesteś zarządcą wspólnoty i dbasz o porządek na jej terenie? Stworzyliśmy dla Ciebie poradnik z informacjami o zasadach odbioru śmieci.

SAME ZALETY

System odbioru śmieci w Gdyni dla zarządców oznacza:

 • niższe opłaty dla segregujących odpady za ich zagospodarowanie
 • brak umów z firmami wywozowymi oraz jedna deklaracja za odbiór i zagospodarowanie odpadów

zasady

System odbioru śmieci
obejmuje nieruchomość, gdy

 • stanowi w całości lokale mieszkalne
 • jest nieruchomością mieszaną, czyli taką, która w części jest zamieszkiwana przez lokatorów a w części przeznaczona na cele niemieszkalne (np. bloki z lokalami usługowymi lub sklepami w przyziemiu)
 • na terenie firmy lub instytucji znajdują się mieszkania
 • siedziba firmy lub instytucji mieści się w budynku mieszkalnym
 • samodzielny lokal mieszkalny wykorzystywany jest zarówno na cele mieszkalne, jak i niemieszkalne – w takim przypadku zwalnia się go z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części, która pochodzi z działalności gospodarczej

System odbioru śmieci
nie obejmuje nieruchomości, gdy

 • nie jest zamieszkana, czyli nie znajdują się na niej lokale zamieszkałe przez mieszkańców Gdyni; w takim przypadku konieczne jest podpisywanie indywidualnych umów z firmami wywozowymi

Deklaracja

Kto składa
deklaracje

 • osoby zarządzające nieruchomością wspólną w przypadku nieruchomości, w których ustanowiono odrębną własność lokali
 • właściciele lokali indywidualnie, jeśli zarząd dla danej nieruchomości nie został wybrany

Gdzie można
złożyć deklarację?

 • osobiście: Dom Rzemiosła, ul. 10 Lutego 33, V piętro, pok. 502
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Opłaty

Opłaty w 5 prostych krokach:

 1. opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza w imieniu swoich mieszkańców zarządca nieruchomości lub spółdzielnia
 2. opłaty od odpadów powstających w części zamieszkałej są wielokrotnością ilości gospodarstw
 3. wysokość opłaty za odpady powstające w części niezamieszkałej nieruchomości jest związana z liczbą opróżnień pojemników o określonej pojemności w danym miesiącu
 4. opłata za posegregowane odpady jest znacznie niższa
 5. opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca
 6. opłata nie jest pobierana na podstawie faktury lecz deklaracji złożonej przez zarządcę

Pojemniki

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MIEJSC USYTUOWANIA POJEMNIKÓW

 • pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane na nieruchomości na której powstają odpady na nawierzchni utwardzonej
 • rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nie utrudniony dostęp do nich osobom korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne
 • jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych
 • pojemniki powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów, w tym przemieszczenie pojemników z odpadami po utwardzonej nawierzchni do pojazdu odbierającego odpady
 • dopuszcza się sytuowanie przed posesją pojemników zawierających odpady zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny najwcześniej o godz. 20.00 na jeden dzień przed zaplanowanym terminem odbioru
 • w przypadku gdy cechy nieruchomości uniemożliwiają usytuowanie na niej pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej, nie może to naruszać przepisów odrębnych regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania z pasa drogowego
 • UWAGA!!!! BARDZO WAŻNE!!! Od 1 stycznia 2017 r. na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale pojemniki powinny być usytuowane w miejscu ogrodzonym i zadaszonym. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny w jednym miejscu

Częstotliwość


Kliknij tutaj aby sprawdzić częstotliwość wywozu śmieci.

Kliknij tutaj aby sprawdzić częstotliwość mycia pojemników na odpady.