Prawo

Zasady segregacji i odbioru odpadów w Gdyni regulowane są wymienionymi poniżej aktami prawnymi.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) Pobierz.

Regulamin

Uchwała nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni zmieniona Uchwałą nr XIII/281/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 r. zmieniona Uchwałą nr XXVI/638/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniona Uchwałą nr XXXII/798/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. zmieniona Uchwałą nr XLIV/1276/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniona Uchwałą nr VII/209/19 z dnia 27 marca 2019 r. Pobierz

Standard

Uchwała nr X/183/15 Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą nr XXVI/637/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. Pobierz.

Metoda (stawki)

Uchwała nr V/60/15 Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty zmieniona Uchwałą nr XIV/287/15 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015 r. Pobierz.

Deklaracja

Uchwała nr XXVIII/593/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona Uchwałą nr XXIX/612/13 Rady Miasta Gdyni z 27 marca 2013 r., Uchwałą nr XXXV/738/13 Rady Miasta Gdyni z 23 października 2013 r. oraz Uchwałą nr XIV/288/15 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015r. Pobierz.

Termin

Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz.

Mieszane

Uchwała nr XXVIII/595/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz.

Sektory

Uchwała nr XXII/449/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pobierz.