Odpady Budowlane

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • gruz ceglany
  • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych
  • usunięte tynki, tapety, okleiny itp
  • odpadowa papa
  • materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych
  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu nie zawierające PCB i innych substancji niebezpiecznych