Złóż deklarację

Formularz po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji
 • Deklarację należy wypełnić czytelnie; komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami.
 • Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym faktycznie władającym nieruchomością lub jej częścią na której zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomością na której w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy.
 • Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązek złożenia deklaracji spoczywający na właścicielach nieruchomości wspólnej oraz właścicielach lokali obciąża wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 • Objaśnienie dotyczące punktu B.1.2: Imię i nazwisko podają składający deklarację będący osobami fizycznymi. Pełną nazwę podają składający deklarację nie będący osobami fizycznymi.
 • Objaśnienie dotyczące punktu B.1.3 i 4: W pozycji PESEL oraz NIP/REGON:
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej figurujące w rejestrze PESEL wpisują numer PESEL;
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie posiadające numeru PESEL wpisują numer dokumentu tożsamości i jego rodzaj;
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest OSOBĄ FIZYCZNĄ i musi wpisać PESEL
  • pozostałe podmioty wpisują numer NIP lub REGON.
 • Objaśnienie dot. części C.25.1: Obowiązek podatkowy powstaje w dniu zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości pierwszego odpadu komunalnego.
 • Objaśnienie dotyczące części D.1: Składający wypełnia odrębną deklarację dla każdej nieruchomości którą włada.
 • Objaśnienie dotyczące punktu D.2: Wypełniamy wyłącznie w przypadku, w którym właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi składa deklarację odrębnie na daną część budynku lub odrębnie na dany budynek, stosownie do przepisu art. 6m ust. 1ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Objaśnienie dotyczące punktu D.4.36: Składający deklarację zaznaczają w poz. D.4.36 kratkę jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne. Właściciele takich nieruchomość są bowiem zwolnione z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Objaśnienie dotyczące części E.1 oraz E.2: Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 • Objaśnienie dotyczące części E.1 oraz E.2: Powierzchnię lokalu mieszkalnego ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym potrzebom lokatorów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się sutereny i poddasza mieszkalne, przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Do powierzchni lokalu mieszkalnego nie zalicza się pomieszczeń przynależnych w szczególności: garaży, piwnic, komórek lokatorskich, a także balkonów, tarasów i logii.
 • Objaśnienie dotyczące punktu E.3.69: Wypełnić tylko w przypadku złożenia załącznika A do deklaracji.
 • Objaśnienie dotyczące punktu G.74.2: W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł) na rachunek nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Podstawa prawna: art. 6n ust. 1 i 2 i art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.
Składający: właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
w terminie 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych lub
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych stanowiących podstawę ustalenia opłaty.
A. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel/współwłaściciel 2. współwłaściciel (wspólnota majątkowa) 3. najemca/dzierżawca 4. wspólnota mieszkaniowa 5. spółdzielnia mieszkaniowa
6. inny podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu (należy podać jaki oraz dokładne dane)

2. Nazwisko, imię/ Nazwa pełna

3. PESEL

4. NIP/REGON (dot. tylko osób prawnych)

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia kratki w poz. B 1.1.2)

5. Nazwisko, imię

6. Adres zamieszkania

7. PESEL

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY

8. Kraj

9. Województwo

10. Gmina

11. Miejscowość

12. Ulica

13. Numer nieruchomości/domu

14. Numer lokalu

15. Kod pocztowy

16. Numer/y działki/działek (wypełnić jeżeli nieruchomość nie ma urzędowo nadanego adresu)

B.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić tylko w przypadku kiedy jest inny niż w poz. B.3)

17. Kraj

18. Województwo

19. Gmina

20. Miejscowość

21. Ulica

22. Numer nieruchomości/domu

23. Numer lokalu

24. Kod pocztowy

C. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI

25. Okoliczności

1. pierwsza deklaracja
data zdarzenia powodującego powstanie obowiązku opłaty:
2. nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
data wystąpienia zmiany danych:
3. ustanie obowiązku uiszczania opłaty
data zdarzenia powodującego ustanie obowiązku opłaty:
4. korekta złożonej, obowiązującej deklaracji
data wystąpienia zmiany danych:
5. Wskazanie powodów złożenia deklaracji korygującej lub wyjaśnienie przyczyny ustania obowiązku uiszczania opłaty:
D. DANE ADRESOWE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ I SĄ GROMADZONE ODPADY
D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Ulica

29. Numer nieruchomości/domu

30. Numer lokalu

31. Numer/y działki/działek (wypełnić jeżeli nieruchomość nie ma urzędowo nadanego adresu)

D.2 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW (W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM LUB BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, JEŻELI POSZCZEGÓLNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI POSIADAJĄ PRZYPORZĄDKOWANE IM ODDZIELNE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH)

32. Adres lub opis miejsca lokalizacji pojemników

33. Numer/y działki/działek geodezyjnych

D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE

34. Rodzaj nieruchomości

1. nieruchomość jednorodzinna
2. nieruchomość wielorodzinna

35. Nieruchomość zaznaczona w poz. 34 jest nieruchomością, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na niej odpady komunalne

TAK NIE

Składający deklarację, który zaznaczył kratkę TAK w poz. 35 zobowiązany jest do wypełnienia załącznika A do deklaracji.

D.4 OŚWIADCZENIE (DOTYCZY WYŁACZNIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI)

36. Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są wytworzone na jej terenie bioodpady stanowiące odpady komunalne.

TAK NIE
E. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata stanowi sumę iloczynów ilości gospodarstw domowych dla których składana jest deklaracja oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Gdyni podjętej na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

E.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI

37. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni nie przekraczającej 45 m2

X

38. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

39. Wysokość miesięcznej opłaty

40. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 45 m2 jednak nie większej niż 60 m2

X

41. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

42. Wysokość miesięcznej opłaty

43. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 60 m2 jednak nie większej niż 80 m2

X

44. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

45. Wysokość miesięcznej opłaty

46. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2

X

47. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

48. Wysokość miesięcznej opłaty

49. Liczba gospodarstw domowych objętych zwolnieniem dochodowym

X

50. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

51. Wysokość miesięcznej opłaty

52. SUMA poz. 39, 42, 45 i 48 pomniejszona o kwotę z poz. 51

E.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI ZWOLNIONYCH Z CZĘŚCI OPŁATY

(z uwzględnieniem oświadczenia zawartego w poz. 36 deklaracji)

53. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni nie przekraczającej 45 m2

X

54. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

55. Wysokość miesięcznej opłaty

56. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 45 m2 jednak nie większej niż 60 m2

X

57. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

58. Wysokość miesięcznej opłaty

59. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 60 m2 jednak nie większej niż 80 m2

X

60. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

61. Wysokość miesięcznej opłaty

62. Liczba gospodarstw domowych zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2

X

63. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

64. Wysokość miesięcznej opłaty

65. Liczba gospodarstw domowych objętych zwolnieniem dochodowym

X

66. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

=

67. Wysokość miesięcznej opłaty

68. SUMA poz. 55, 58, 61 i 64 pomniejszona o kwotę z poz. 67

Załącznik A
do deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wypełniany w przypadku składania deklaracji dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na niej odpady komunalne.

PESEL

NIP/REGON (dot. tylko osób prawnych)

A. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata stanowi sumę iloczynów ilości pojemników o określonej pojemności z odpadami powstającymi na nieruchomości która w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na niej odpady komunalne oraz stawki opłaty dla pojemników określonej pojemności ustalonej uchwałą Rady Miasta Gdyni podjętej na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

A.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZUKJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA NA NIEJ ODPADY KOMUNALNE

1. Liczba opróżnień pojemników lub worków o pojemności 60 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

2. Stawka opłaty od pojemnika lub worka

=

3. Wysokość miesięcznej opłaty

4. Liczba opróżnień pojemników o pojemności 110 litrów

Popiół
X

5. Stawka opłaty od pojemnika

=

6. Wysokość miesięcznej opłaty

7. Liczba opróżnień pojemników lub worków o pojemności 120 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

8. Stawka opłaty od pojemnika lub worka

=

9. Wysokość miesięcznej opłaty

10. Liczba opróżnień pojemników o pojemności 240 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

11. Stawka opłaty od pojemnika

=

12. Wysokość miesięcznej opłaty

13. Liczba opróżnień pojemników o pojemności 360 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

14. Stawka opłaty od pojemnika

=

15. Wysokość miesięcznej opłaty

16. Liczba opróżnień pojemników o pojemności 660 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

17. Stawka opłaty od pojemnika

=

18. Wysokość miesięcznej opłaty

19. Liczba opróżnień pojemników o pojemności 1100 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

20. Stawka opłaty od pojemnika lub worka

=

21. Wysokość miesięcznej opłaty

22. Liczba opróżnień pojemników o pojemności 7000 litrów

Pozostałości po segregacji
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Odpady BIO
X

23. Stawka opłaty od pojemnika lub worka

=

24. Wysokość miesięcznej opłaty

25. SUMA poz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24

B. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

26. Imię

27. Nazwisko

28. Data wypełnienia

29. Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej

30. Podpis współmałżonka (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia kratki w poz. B 1.1.2)


E.3 WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

69. KWOTA z poz. 25 załącznika A do deklaracji

E.4 RAZEM WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY

70. SUMA poz. 52 lub 68 oraz 69

F. DANE DO KONTAKTU (pola nieobowiązkowe)

71. Nr tel/fax

72. Adres e-mail

73.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wymienionego w poz. 72
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

74. Rodzaje załączników

1. Załącznik A TAK NIE
2. Dokumenty upoważniające do złożenia deklaracji TAK NIE
3. Inne:
(podać jakie)
TAK NIE
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

75. Imię

76. Nazwisko

77. Data wypełnienia

78. Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej


79. Podpis współmałżonka (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia kratki w poz. B 1.1.2)


I. ADNOTACJA ORGANU

80. Data wpływu do organu81. Uwagi


82. Podpis i pieczęć przyjmującego deklaracjęPouczenie:
1) W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 3a § 1 i 2 – ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).

Po naciśnięciu 'GOTOWE' zostanie automatycznie wygenerowany dokument formacie .pdf, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta.
Sprawdź gdzie możesz złożyć deklarację

Skontaktuj się z Referatem Gospodarki Odpadami celem zamówienia pojemników i worków na odpady:
telefonicznie - 58 77 23 500 wew. 2
lub osobiście:
Referat Gospodarki Odpadami, Wydział Środowiska
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 33, pok. 602 (VI piętro)
(Dom Rzemiosła, vis à vis budynku PLO).