Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wyrzucam.to

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-12
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Kowalski
 • E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
 • Telefon: 58 668 21 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy ulicy 10 Lutego 24

 1. Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika, zapewniające swobodny dostęp, osobom z niepełnosprawnością.
 2. Przy wejściu do budynku możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Straży Miejskiej.
 3. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się. Na schodach wprowadzono kontrastowe oznaczenia krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego. w budynku jest winda dostępna dla osób poruszających się na wózku. Jest wyposażona w komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz przyciski panelu mają symbole wypukłe i są opisane pismem Braille’a.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu. Dostępny jest tłumacz języka migowego online we wtorki i poniedziałki od godziny 10.00 do 12.00. Osoby głuche mogą również kontaktować się poprzez SMS, na numer 519 071 505.
 6. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Po drugiej stronie ulicy przed wejściem do budynku znajdują się dwa bezpłatne miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

II. Siedziba Referatu Gospodarki Odpadami i Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33

 1. Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika, zapewniające swobodny dostęp, osobom z niepełnosprawnością.
 2. W budynku jest winda dostępna dla osób poruszających się na wózku.
 3. W pobliżu znajdują się znajdują się bezpłatne miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością - 2 miejsca wzdłuż ulicy 10 Lutego i jedno miejsce na ul. 3 Maja
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu. Dostępny jest tłumacz języka migowego online we wtorki i poniedziałki od godziny 10.00 do 12.00. Osoby głuche mogą również kontaktować się poprzez SMS, na numer 519 071 505.
 6. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Gdyni udostępnia następujące aplikacje mobilne: