FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDYNI:

1. W jaki sposób zbierane są odpady surowcowe w zabudowie jednorodzinnej?

W zabudowie jednorodzinnej obowiązuje workowy system zbierania odpadów gromadzonych selektywnie. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje startowy pakiet worków obejmujący:

 • 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady szkła,
 • 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady metali i tworzyw sztucznych,
 • 2 worki o pojemności 120 litrów na odpady papieru
 • 3 worki o pojemności 120 litrów na odpady zielone.

Dodatkowo, każda nieruchomość jednorodzinna zostaje wyposażona przez firmę wywozową w pojemnik na odpady bio (inne niż odpady zielone).

Kolejne worki są dostarczane „na wymianę”, na zasadzie: pusty worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów. Odbiory są realizowane wg ustalonego harmonogramu.

2. Czy selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa?

Tak. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

3. Co to jest brak segregacji odpadów? Kto stwierdza, że mieszkańcy nie segregują odpadów?

Na terenie Miasta Gdyni selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywa sztuczne i metale,
 4. bioodpady,
 5. popiół z domowych palenisk,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyte opony,
 9. powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, w tym odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbierane odrębnie od pozostałych bioodpadów (odpady zielone),
 12. naturalne drzewka świąteczne,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe.

Jeżeli mieszkańcy umieszczą w jednym pojemniku/worku odpady szkła, papieru i plastiku będzie to brak segregacji, podobnie jak umieszczenie plastiku w pojemniku na bioodpady czy wrzucenie telewizora (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) albo dywany (odpadu wielkogabarytowego) do pojemnika na pozostałości po segregacji. Biorąc powyższe pod uwagę brakiem segregacji odpadów jest zatem każdy przypadek umieszczenia w jednym worku lub pojemniku przeznaczonego na dany odpad innych odpadów, którym dedykowane są inne pojemniku lub worki.

O tym, czy nastąpił brak segregacji odpadów – zgodnie z treścią art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przesądza kontrola prowadzona przez pracowników firmy wywozowej, którzy w trakcie odbioru odpadów z nieruchomości dokonują każdorazowo weryfikacji poprawności segregacji odpadów. W przypadku, gdy pracownicy firmy wywozowe stwierdzą brak segregacji odpadów, firma wywozowa:

 1. dokumentuje ten fakt poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej,
 2. przesyła niezwłocznie za pomocą dedykowanego oprogramowania notatkę i zdjęcia do UM Gdyni,
 3. odbiera odpady jako zmieszane.

W oparciu o tak zebrany materiał dowodowy wydawana jest decyzja o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Co zrobić gdy nie zostawiono mi worków do segregacji odpadów na wymianę?

Jeżeli firma wywozowa nie pozostawi worków do segregacji odpadów na wymianę, należy ten fakt zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni poprzez:

 1. mailowo na adres wyrzucamto@gdynia.pl,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: 58 77 23 500 wew. 2,
 3. osobiście - po uprzednim umówieniu się - w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 6 piętro, pok. 602.

Zgłoszenie zostanie przekazane do firmy wywozowej, a worki dostarczone na Państwa posesję niezwłocznie. Osoba dokonująca zgłoszenia osobistego otrzyma na miejscu brakujące worki.

5. Posiadam/chcę zakupić własne pojemniki na odpady segregowane. Czy w zabudowie jednorodzinnej jestem zmuszony do segregacji odpadów w workach?

W zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Gdyni obowiązuje workowy system zbierania odpadów segregowanych. Osoby chcące gromadzić odpady we własnych pojemnikach mogą to robić, jednakże muszą pamiętać o tym, że:

 1. posiadane pojemniki muszą spełniać wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni gdynia.pl/regulamin,
 2. pojemniki należy udostępnić do oczipowania przez firmę wywozową, co umożliwi zdalną weryfikację realizacji usługi odbierania odpadów zgodnie z harmonogramem (umową),
 3. w związku ze zmianą sposobu gromadzenia odpadów, na nieruchomości nie będą podczas odbioru zostawiane worki do selektywnego gromadzenia odpadów.

Wyjątkiem są odpady bio (inne niż odpady zielone), które są zbierane w brązowych pojemnikach, które zapewnia firma wywozowa.

6. Gdzie można zakupić worki do selektywnej zbiórki oraz jaki jest koszt zakupu jednego worka?

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki są dostarczane przez firmę wywozową do wszystkich właścicieli nieruchomości bezpłatnie. Worki można również zakupić we własnym zakresie, w dowolnie wybranym sklepie oferującym tego typu asortyment - należy przy tym pamiętać, aby zachować odpowiednią kolorystykę worka i minimalną pojemność 35 litrów!

7. Czy firma odbierająca odpady, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze również odpady zgromadzone w workach innych niż przez nią dostarczone?

Tak, przy czym worki muszą spełniać minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, tj. muszą mieć minimalną pojemność 35 litrów i być wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, o odpowiednim kolorze i grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

8. Mój pojemnik na pozostałości po segregacji/odpady bio jest uszkodzony. Czy zostanę obciążony kosztami jego naprawy? Co mam zrobić i gdzie to zgłosić?

Jeżeli pojemnik na odpady jest uszkodzony należy to zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Gdyni.

Firma wywozowa naprawi lub wymieni uszkodzony pojemnik w terminie do 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia uszkodzenia lub otrzymania zgłoszenia o uszkodzeniu pojemnika od Zamawiającego.

9. Zakupiłem własne pojemniki na odpady i chcę z nich korzystać. Co się stanie, gdy firma wywozowa trwale uszkodzi moje pojemniki?

Firma wywozowa posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które obejmuje naprawę wszelkich szkód powstałych z winy firmy podczas wykonywania usługi odbioru odpadów. Zgłoszenie powstania szkody wraz z opisem zdarzenia należy przesłać do firmy wywozowej, realizującej usługę (w zależności od sektora do firmy Sanipor sp. z o.o., KOMA Olsztyn sp. z o.o. lub Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rumi i Usługi Transportowe Robert Lewicki ze Starzyna).

10. Ktoś mi ukradł pojemnik dostarczony przez gminę. Czy zostanę obciążony kosztami dostarczenia nowego pojemnika?

Nie. Firma wywozowa zobowiązana jest do dostarczenia nowego, sprawnego technicznie pojemnika, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zaginięciu pojemnika, a mieszkaniec nie może być obciążony jakimikolwiek kosztami z tego powodu.

11. Jestem właścicielem pojemnika na pozostałości po segregacji o poj. 60 l. Firma wywozowa dostarczyła mi pojemnik o poj. 120 l. Czy mogę zostawić swój pojemnik na pozostałości po segregacji, a otrzymany wykorzystywać do zbierania odpadów z metalu i tworzyw sztucznych?

Nie jest możliwa zamiana przeznaczenia pojemnika na pozostałości po segregacji, otrzymanego od gminy, na pojemnik, w którym zbierane będą odpady z metalu i tworzyw sztucznych. Dostarczane pojemniki są oczipowane, dzięki czemu każde ich opróżnienie jest odnotowywane w systemie informatycznym. Jakakolwiek zamiana przeznaczenia pojemników spowoduje, że do systemu informatycznego trafiać będą błędne informacje – system wyłapie, że zostały odebrane odpady zmieszane w terminie odbioru odpadów z plastiku, co da podstawy do niesłusznego naliczenia kary dla firmy wywozowej za zmieszanie odpadów.

12. Mieszkam w domku jednorodzinnym. Firma wywozowa dostarczyła nam wyposażony w czip pojemnik o poj. 120 l, do którego nasze odpady się nie mieszczą. Co zrobić?

Sprawę należy zgłosić do Referatu Gospodarki Odpadami UM Gdyni (wyrzucamto@gdynia.pl lub 58 77 23 500 wew. 2). W uzasadnionych przypadkach, gdy pojemnik jest za mały w stosunku do potrzeb danej nieruchomości, firma wywozowa ma obowiązek podstawić dodatkowy pojemnik lub wymienić pojemnik na większy.

13. Czy firma wywozowa jest zobowiązana do mycia pojemników? Jak często pojemniki będą myte?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, dlatego pojemniki na pozostałości po segregacji są poddawane czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku (w miesiącach od kwietnia do czerwca oraz od sierpnia do października), a pojemniki na odpady metali i tworzyw sztucznych, papieru i szkła są poddawane czyszczeniu co najmniej raz w roku. Za mycie pojemników jest odpowiedzialna firma wywozowa i odbywa się ono zgodnie z harmonogramem. Jeżeli mycie pojemnika nie przynosi należytego efektu, firma wywozowa zobowiązana jest do wymiany pojemnika na inny, czysty tego samego rodzaju.

Mycie pojemników odbywa się przy okazji odbioru odpadów - tym samym pojazdem, przy użyciu urządzenia zapewniającego zamknięty obieg wody, przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników, wyposażonego w zbiorniki czystej i brudnej wody. Pojemniki myte są tylko wewnątrz.

Dodatkowe mycie pojemników (poza terminami podanymi w harmonogramie) właściciel nieruchomości może zlecić na własny koszt dowolnie wybranej firmie, świadczącej tego typu usługi na zasadach komercyjnych.

14. Dlaczego pojemniki wyposażone są w czipy? Obawiam się, że jest to kolejny element ograniczający ochronę moich danych osobowych.

Czip nie zawiera żadnych danych identyfikujących właściciela nieruchomości. Zawiera natomiast dane identyfikujące nieruchomość (miejsce), w którym się znajduje oraz umożliwia zdalną weryfikację czy pojemnik został opróżniony.

15. Czy fakt wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne przez miasto, ma wpływ na opłatę za śmieci, uiszczaną na konto gminy?

Po 1 stycznia 2016 r. wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem Gminy Miasta Gdyni. Mieszkańcy Gdyni nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

16. Mam prawo do użytkowania 2 nieruchomości, z których jedna jest niezamieszkana. Czy muszę wnosić opłatę za zagospodarowanie odpadów za niezamieszkaną nieruchomość?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek ponosić opłaty za zagospodarowanie odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych. Zatem obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty i wnoszenia stosownej opłaty za odpady powstaje wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałej.

17. Jakie koszty musi ponosić współwłaściciel, który od lat nie zamieszkuje w Polsce? Mieszkanie jest nie zamieszkałe.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach płaci się wyłącznie za śmieci wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości, na której nie przebywają mieszkańcy nie musi ponosić żadnych kosztów.

18. Jakie koszty obciążają współwłaściciela nieruchomości, w sytuacji gdy właściciel wymieniony w księdze wieczystej zmarł, a spadku mieszkania dotychczas nie przeprowadzono i nikt w tym mieszkaniu nie zamieszkuje?

Współwłaściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów, gdyż płaci się wyłącznie za śmieci wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych.

19. Czy w zamian za uiszczaną opłatę odbierane są odpady zielone?

Tak. Odpady zielone (liście, skoszona trawa i rozdrobnione gałęzie i inne zdrewniałe części roślin) są odbierane co dwa tygodnie (wg ustalonego harmonogramu). Zarówno w zabudowie jedno- i wielorodzinnej zbieranie odpadów zielonych następuje w systemie workowym.

Nieruchomości wielorodzinne są w terminie do końca lutego każdego roku wyposażone w zestaw 20 szt. worków na odpady zielone o poj. 120 l. Gdy zaistnieje potrzeba wykorzystania większej ilości worków, zarządca nieruchomości wielorodzinnej winien samodzielnie je zakupić, a firma działająca na zlecenia miasta odbierze każdą ilość odpadów zielonych umieszczonych w tych workach.

Nieruchomości jednorodzinne po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymują w pakiecie startowym 3 szt. worków na odpady zielone o pojemności 120 l. Kolejne worki są „na wymianę” po wystawieniu zapełnionych worków z odpadami zielonymi.

20. Po Świętach Bożego Narodzenia problemem są walające się przy śmietnikach choinki? W jaki sposób pozbyć się niepotrzebnego już drzewka?

Naturalne drzewka świąteczne odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego co dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu. Drzewka nie można wrzucać do pojemników na odpady - należy umieścić je przy miejscu gromadzenia odpadów.

21. Dlaczego miasto odeszło od wystawek odpadów wielkogabarytowych? W jaki sposób pozbyć się starej kanapy czy innego mebla?

Wystawka odpadów wielkogabarytowych generowała znaczne koszty dodatkowe wynikające z potrzeby doczyszczenia miasta, gdyż mieszkańcy w trakcie wystawek – korzystając z anonimowości – wystawiali „do krawężnika” wszystko, co było im niepotrzebne, a co w żadnym wypadku nie było odpadem wielkogabarytowym. Skutkowało to znacznym zaśmieceniem miasta.

Aktualnie odbiór odpadów wielkogabarytowych następuje wg następujących zasad:

 1. od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale, odpady odbierane są w najbliższą sobotę przypadającą po dokonaniu zgłoszenia potrzeby pozbycia się odpadu. Jeżeli zgłoszenia dokonano w piątek po godz. 12 lub w sobotę, odbiór nastąpi w sobotę w tygodniu następnym. Zgłoszenia dokonuje się osobiście (Referat Gospodarki Odpadami UM Gdyni, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 6 piętro, pok. 602), telefonicznie (nr tel.: 77 23 500) lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.wyrzucam.to,
 2. od właścicieli nieruchomości wielorodzinnej odbierane są na bieżąco, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia ich wystawienia do odbioru. Właściciel nieruchomości może dokonać zgłoszenia potrzeby odbioru odpadu w sposób opisany powyżej, jednakże firma wywozowa będzie również sama odnotowywać miejsca, gdzie zalegają odpady wielkogabarytowe.

W taki sam sposób odbierane są zużyte opony (do 4 sztuk na gospodarstwo domowe na rok).

22. Dlaczego lodówki i inne sprzęty AGD nie są odbierane jak odpady wielkogabarytowe? Jak pozbyć się sprzętów AGD?

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, kuchenki, telewizory itp.) to inna grupa odpadów niż odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, opony itp.), dlatego zgodnie z zasadami selektywnego zbierania odpadów muszą być zbierane osobno. Zasady postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego opisane są tutaj http://www.wyrzucam.to/segreguje-zsee.html

Mieszkaniec Gdyni ma następujące możliwości pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego:

 1. bezpłatny odbiór z usługą wyniesienia bezpośrednio z domu/mieszkania – usługa na telefon 58 624 66 11 (dotyczy odpadów w wadze powyżej 20 kg/szt.) https://kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/formularz-bezplatnego-odbioru-duzych-elektoodpadow/,
 2. zabranie starego sprzętu przez sklep dostarczający do domu nowe urządzenie tego samego typu; do zabrania starego sprzętu zobowiązana jest także firma kurierska dostarczająca nowe urządzenie,
 3. dostarczenie starego urządzenia do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych http://www.wyrzucam.to/pszok.html,
 4. przekazanie starego urządzenia w trakcie objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych https://kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/objazdowa-zbiorka-odpadow-niebezpiecznych/,
 5. przekazanie starego urządzenia do sklepu sprzedającego sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m^2, który ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Małe odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wadze do 20 kg (komputery, magnetowidy itp.) nie podlegają odbiorowi z domu i należy się ich pozbywać w sposób opisany w pkt 2-5 opisanych powyżej.

23. W jaki sposób legalnie pozbyć się odpadów budowlanych?

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, musza być zbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy Gdyni mają dwie możliwości pozbywania się tego typu odpadów:

 • BEZPŁATNIE – przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w zakładzie zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, w ilości do 500 kg od 1 gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
 • ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ – przekazać przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów.

24. Co znaczy w praktyce „obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”?

Rada Miasta Gdyni przyjęła wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz wskazała termin, do którego deklaracje należy składać do gminy. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek wypełnić deklarację o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów i przekazać ją do urzędu.

W imieniu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot deklarację składa zarząd spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej.

25. Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami?

Deklarację o wysokości opłaty musi złożyć właściciel nieruchomości, uwzględniając nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania na danej nieruchomości.

26. Kto ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów w przypadku:

 • właściciela domu jednorodzinnego?
 • mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej?
 • mieszkańca spółdzielni mieszkaniowej?

Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów dotyczy:

 • właściciela domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
 • zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taki został ustanowiony; w sytuacji, gdy zarządca nie został ustanowiony – deklarację składają wszyscy członkowie wspólnoty, przy czym w przypadku, gdy mieszkanie jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
 • zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

27. W jaki sposób gmina będzie wiedziała, jak rozliczać mieszkańca, jeśli ten nie poda ile pojemników stoi na posesji?

Informacja o ilości pojemników nie jest istotna dla naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

28. W budynku zamieszkiwanym przez trzy osoby stanowiącym cztery oddzielne mieszkania jest czterech współwłaścicieli. Czy każdy musi zawierać oddzielną umowę?

Żaden z właścicieli nie musi zawierać umowy. Odpady odbierać będzie firma wyłoniona w przetargu przez gminę. Każdy z właścicieli ma obowiązek:

 • złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywać co miesiąc płatności kwoty wynikającej ze złożonej deklaracji na indywidualne konto, o którym powiadomi go Urząd Miasta, po otrzymaniu deklaracji.

29. Czy podmioty gospodarcze/firmy wytwarzające odpady komunalne są objęte systemem odbioru odpadów organizowanym przez gminę?

W przypadku firm sytuacja jest zależna od miejsca prowadzenia działalności. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości do tego przeznaczonej (np. biurowiec, teren przemysłowy, sklep wielkopowierzchniowy itp.) to przedsiębiorca musi podpisać umowę z dowolnie wybraną firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych.

Gdy zaś działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie nieruchomości mieszkalnej (np. parter kamienicy na ul. Świętojańskiej, mieszkanie w bloku itp.) to odpady komunalne wytworzone w takiej działalności gospodarczej są odbierane przez firmę wyłonioną przez gminę w przetargu, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30. Jak zagospodarować odpady powstające w gospodarstwie rolnym (folie, sznurki i opony od maszyn rolniczych)?

Czy odpady powstające w gospodarstwach rolnych na terenie Gdyni odbierane są w ramach miejskiego systemu?

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie gdyż nie są to odpady komunalne i nie są one odbierane w ramach miejskiego systemu. Do poszczególnych punktów odpady przyjmowane są odpłatnie. Cenniki przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów odbierających.

Odpady z gospodarstwa rolnego można na przykład dostarczyć do:

sznurki od snopowiązałek, worki big bag, worki po nawozach
Zakład Zagospodarowania Odpadów z Chlewnicy, firma Elwozeco z Sierakowic:
elwozeco.pl/strona-glowna.html#kontakt

folia LDPE „sianokiszonka”,  worki big bagi, worki PP,  siatka, sznurek PP
VERDE Group. s.c.
ul. Kościerska 9
83-330 Żukowo
Kontakt : e-mail verde.zukowo@gmail.com
Tel.: 690 202 102

Gmina Miasta Gdyni zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

Opony od maszyn rolniczych można oddać (za opłatą, w zależności od firmy) w punktach świadczących usługę wymiany takich opon lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

31. Jaki jest system obliczenia opłaty dla firm, jeżeli odpady odbiera Gmina?

Opłaty naliczane są od ilości zadeklarowanych wywozów pojemników na odpady, o konkretnej pojemności.

32. Czy prowadząc działalność w zabudowie mieszanej otrzymam pojemnik od gminy?

Firma wywozowa musi wyposażyć w pojemniki na odpady nieruchomości mieszkalne, na których jest prowadzona działalność gospodarcza. Wielkość dostarczonego pojemnika dla działalności zależy od wypełnionego załącznika A do deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

33. Kto odpowiada za ustawienie pojemników do selektywnego zbierania odpadów – miasto czy spółdzielnie mieszkaniowe?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem Gminy Miasta Gdyni, dlatego pojemniki na odpady są podstawione na terenie spółdzielni mieszkaniowej przez firmę wywozową, działającą na zlecenia Miasta Gdyni. Koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki jest ujęty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

34. Czy muszę przekazać firmie wywozowej klucz do nieruchomości?

W przypadku gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w dniu, w którym następuje odbiór odpadów komunalnych, w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do ich odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego.

35. Kto jest właścicielem miejsc gromadzenia odpadów? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w nich czystości?

Właścicielem miejsca gromadzenia odpadów jest właściciel nieruchomości na której się znajduje, przy czym przez właściciela nieruchomości – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że jeśli miejsce gromadzenia odpadów znajduje się na gruncie gminnym (miejskim), ale znajdują się w nim pojemniki wykorzystywane na co dzień mieszkańcy konkretnego budynku, to mieszkańcy tego konkretnego budynku są właścicielami tego miejsca gromadzenia odpadów i odpowiadają również za utrzymanie miejsca gromadzenia odpadów we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym, co obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było wolne od: 1) odcieków,
2) odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów lub w innym miejscu poza pojemnikami.

W zakresie utrzymania miejsca gromadzenia odpadów we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym firma wywozowa ma obowiązek usunięcia z miejsca gromadzenia odpadów które uległy wysypaniu w trakcie odbioru odpadów.

36. Ale jak to? Skoro miasto zapewnia wywóz odpadów, to znaczy, że jest ich właścicielem i dlatego musi wywieźć wszystkie odpady wrzucone do pojemników i postawione obok miejsca gromadzenia odpadów

Miasto nie jest właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców o czym przesądza definicja wytwórcy odpadów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, stanowiąca, że wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. Miasto Gdynia jest oczywiście wytwórcą odpadów, które powstają np. w budynkach UM Gdyni przy ul. Piłsudskiego 52/54 czy 10-lutego 24, a także np. w samorządowych szkołach, przedszkolach czy żłobkach.

Miasto Gdynia – zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jest zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Miasto realizuje ten obowiązek organizując – w imieniu mieszkańców – przetargi na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gdyni. W oparciu o umowy zawarte przez Miasto Gdynia mieszkańcy Gdyni mają zapewnione:

 1. odbiór odpadów komunalnych powstałych w ich gospodarstwach domowych, tj. plastiku, metali, szkła, papieru, bioodpadów, odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałości po segregacji,
 2. przyjęcie przez mobilne PSZOKi odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wadze pow. 20 kg (lodówek, pralek, telewizorów itp.) bezpośrednio z domu – usługa na telefon (patrz: odpowiedź nr 21),
 3. przyjęcie przez stacjonarne PSZOKi odpadów zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych.

Do odpadów komunalnych nie należą natomiast np. odpady samochodowe (elementy karoserii, zderzaki, akumulatory itp.), dlatego nie są odbierane z nieruchomomości w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawienie takich odpadów przy miejscu gromadzenia odpadów oznacza kłopot dla właściciela, w tym wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, bo odpady te będą musiały zostać usunięte na koszt właścicieli nieruchomości korzystających z tego miejsca gromadzenia odpadów (patrz: odpowiedź na pytania nr 35).

37. Czy pergole śmietnikowe muszą być zamykane na klucz?

Kwestia zamykania na klucz pergoli śmietnikowych zależy wyłącznie od woli mieszkańców, jednakże właściciele nieruchomości muszą zapewnić dostęp do pergoli śmietnikowych firmie odbierającej odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w dniu, w którym następuje odbiór odpadów komunalnych, w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do ich odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do pergoli.