ZARZĄDZAM NIERUCHOMOŚCIĄ

Jesteś zarządcą wspólnoty i dbasz o porządek na jej terenie? Stworzyliśmy dla Ciebie poradnik z informacjami o zasadach odbioru śmieci.

zasady

System odbioru śmieci
obejmuje nieruchomość, gdy

 • stanowi w całości lokale mieszkalne;
 • jest nieruchomością mieszaną, czyli taką, która w części jest zamieszkiwana przez lokatorów a w części przeznaczona na cele niemieszkalne (np. bloki z lokalami usługowymi lub sklepami w przyziemiu);
 • na terenie firmy lub instytucji znajdują się mieszkania;
 • siedziba firmy lub instytucji mieści się w budynku mieszkalnym;
 • samodzielny lokal mieszkalny wykorzystywany jest zarówno na cele mieszkalne, jak i niemieszkalne – w takim przypadku zwalnia się go z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części, która pochodzi z działalności gospodarczej.

System odbioru śmieci
nie obejmuje nieruchomości, gdy

 • nie jest zamieszkana, czyli nie znajdują się na niej lokale zamieszkałe przez mieszkańców Gdyni. W takim przypadku konieczne jest podpisywanie indywidualnych umów z firmami wywozowymi.

Deklaracja

Kto składa
deklaracje

 • osoby zarządzające nieruchomością wspólną w przypadku nieruchomości, w których ustanowiono odrębną własność lokali;
 • właściciele lokali indywidualnie, jeśli zarząd dla danej nieruchomości nie został wybrany.

Gdzie można
złożyć deklarację?

 • osobiście:
  W Urzędzie Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła, vis à vis budynku PLO) – pokój 502 (V piętro).
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Opłaty

Opłaty na 4 prostych zasadach:

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza w imieniu swoich mieszkańców zarządca nieruchomości lub spółdzielnia.
  Opłaty od odpadów powstających w części zamieszkałej są wielokrotnością ilości gospodarstw.
 2. Wysokość opłaty za odpady powstające w części niezamieszkałej nieruchomości jest związana z liczbą opróżnień pojemników o określonej pojemności w danym miesiącu.
 3. Opłaty należy dokonywać do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy
 4. Opłata nie jest pobierana na podstawie faktury, lecz deklaracji złożonej przez zarządcę.

Pojemniki

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MIEJSC USYTUOWANIA POJEMNIKÓW

 • pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane w nieruchomości, na której powstają odpady, na nawierzchni utwardzonej;
 • rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nieutrudniony dostęp do nich osobom korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne;
 • jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych;
 • pojemniki powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów, w tym przemieszczenie pojemników z odpadami po utwardzonej nawierzchni do pojazdu odbierającego odpady;
 • dopuszcza się sytuowanie przed posesją pojemników zawierających odpady bio i pozostałości po segregacji oraz zbierane w sposób selektywny najwcześniej o godz. 20.00 na jeden dzień przed zaplanowanym terminem odbioru;
 • w przypadku, gdy cechy nieruchomości uniemożliwiają usytuowanie na niej pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej, nie może to naruszać przepisów odrębnych, regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania z pasa drogowego;

Częstotliwość


Kliknij tutaj aby sprawdzić częstotliwość wywozu śmieci.


Jeśli chcesz sprawdzić częstotliwość mycia pojemników na odpady kliknij tutaj