Polityka prywatności

harmonogram i częstotliwość odbierania


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.wyrzucam.to (zwanego dalej „Portalem”). 

2. Administratorem danych osobowych [ADO] jest:
Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54,
e-mail: umgdynia@gdynia.pl,
tel.: +48 58 66 88 000,
(zwany dalej „Administratorem”).

3. Inspektor ochrony danych [IOD]:  e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54

4. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

6. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.

7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

8. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

 1. w przeglądarce Internet Explorer,
 2. w przeglądarce Mozilla Firefox,
 3. w przeglądarce Chrome,
 4. w przeglądarce Opera, albo
 5. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

11. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się tutaj.

12. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

13. Portal wyrzucam.to zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej wyrzucam.to, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

14. Użytkownik posiada uprawnienie do:

 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 

15. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.


Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Elektronicznego Zarządzania Zgłoszeniami Mieszkańców jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
W sprawach związanych z odpadami z administratorem można kontaktować się listownie na wskazany przed chwilą adres, mailem na adres wyrzucamto@gdynia.pl lub telefonicznie – nr 58 77 23 500.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do przyjęcia reklamacji lub zgłoszenia dotyczącego realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, a także w celach:

 • przekazania informacji w przedmiocie obowiązku wnoszenia opłaty za odpady;
 • odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące prawidłowej segregacji odpadów;
 • odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych;
 • kontaktu zwrotnego;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez firmy realizujące usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, zwanego RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. firmy świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości, z którymi Gmina Miasta Gdyni zawarła umowę;
 2. firmy świadczące usługi z zakresu asysty technicznej systemów informatycznych oraz programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni;
 3. podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym.
  W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych osobowych innym odbiorcom zostaniecie Państwo odrębnie poinformowani.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów prawa upoważniających do ich zachowania i archiwizacji, w szczególności okres konieczny do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnych sporów oraz ich udokumentowania, tj. aktualnie 5 lat, lub okres przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z firmami realizującymi usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Przepisy RODO dają Państwu uprawnienie do żądania: sprostowania swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie administratora a także żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, nie mniej bez ich podania nie będzie możliwe przyjęcie reklamacji dotyczącej realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych lub udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie złożone w Systemie Elektronicznego Zarządzania Zgłoszeniami Mieszkańców.