Prawo

Zasady segregacji i odbioru odpadów w Gdyni regulowane są wymienionymi poniżej aktami prawnymi.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Pobierz.

Regulamin

Uchwała nr XI/344/19 Rady Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni zmieniona Uchwałą nr XV/503/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. Pobierz

Standard

Uchwała nr XI/345/19 Rady Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz.

Metoda (stawki)

Uchwała nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Pobierz.

Deklaracja

Uchwała nr XIV/478/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą nr XVI/549/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. Pobierz.

Termin

Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz.

Mieszane

Uchwała nr XXVIII/595/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz.

Sektory

Uchwała nr XXII/449/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zmieniona Uchwałą nr XI/346/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. Pobierz.